Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

pro výrobu a instalaci zboží a pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.prolezacky.cz

 

Organizace: 8D o.s.

sídlo: Rybkova 23, objekt 30, 602 00 Brno

IČO: 270 47 156

Společnost registrovaná v Praze u Ministerstva vnitra ČR, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4 pod č.j. VS/1-1/65 698/06-R dne 16.11.2006

 

1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.          Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti 8D o.s., se sídlem Rybkova 23, objekt 30, 602 00 Brno, identifikační číslo: 270 47 156,  (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy o dílo, případně Kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi zhotovitelem (prodávajícím) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“)

1.2.          Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky (dále jen „webová stránka“) a webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“). internetového obchodu prodávajícího a další související právní vztahy. Internetový obchod prodávajícího je  umístěn na adrese www.prolezacky.cz

1.3.          Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek  je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.          Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5.          Znění Obchodních podmínek  může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6.          Aktuální verze Obchodních podmínek  je dostupná na internetové adrese www.prolezacky.cz.

2.      Objednávka

2.1.          Zboží lze objednat elektronickou, případně pozemní poštou, nebo přes webové rozhraní internetového obchodu 8D.

2.2.          Nezávazná objednávka - poptávka je návrhem kupní smlouvy. Kupující dostává na základě své poptávky od prodávajícího potvrzení nezávazné objednávky v podobě nabídky - s informacemi týkající se konečné ceny, dostupnosti, dodací doby, či případných podstatných změn v objednávce.

2.3.          Objednávka se stává platnou a závaznou akceptací této nabídky kupujícím, tj. jasnou deklarací jeho souhlasu v písemné podobě. Objednáním zboží kupující stvrzuje, že se podrobně seznámil a souhlasí s:

·        obsahem nabídky

·        těmito obchodními podmínkami

·        záručními podmínkami prodávajícího

2.4.          Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží jsou uvedeny bez montáže a dopravy.

2.5.          Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.6.          V případě, kdy se jedná o rozměrné zboží, je pro přesné určení ceny včetně montáže a dopravy nezbytná individuální kalkulace připravená na míru pro každého zákazníka. Tato nabídka - Rozpočet je nedílnou součástí Smlouvy.

2.7.          Před zasláním Poptávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do nezávazné objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do nezávazné poptávky. Nezávaznou objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat poptávku“. Údaje uvedené v poptávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení poptávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v poptávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.8.          Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.      uzavření Smlouvy

3.1.          Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká jasným vyjádřením souhlasu s nabídkou (dále jen Akceptací). Pro uzavření kupní smlouvy prostředky komunikace na dálku platí následující obchodní podmínky: Kupující napíše do těla zprávy objednávám dle nabídky č.: ......., případně: objednávám výrobek označení: č.: ....... a podobně. Akceptace je kupujícím zaslána prodávajícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty prodávajícího.

3.2.          Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.3.          Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.4.          Akceptací se zároveň účastníci Smlouvy dohodli, že jejich vzájemný závazkový právní vztah se bude řídit obchodním zákoníkem. V případě, že kupující je zcela nesporně spotřebitelem, bude se závazkový vztah mezi kupujícím a prodávajícím řídit občanským zákoníkem. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti.

3.5.          V případě, že by některé ustanovení Obchodních podmínek  či Smlouvy bylo v rozporu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu práv spotřebitele, použije se pro právní vztah prodávajícího a spotřebitele ustanovení těchto právních předpisů a dotčená ustanovení Obchodních podmínek  se na tento závazkový právní vztah neuplatní.

3.6.          Prodávající může uzavřít s kupujícím písemnou Kupní smlouvu. Ustanovení písemné Kupní smlouvy jsou vždy nadřazená ustanovením těchto Obchodních podmínek.

3.7.          Stejně tak v případě, kdy se jedná o provedení díla, může zhotovitel uzavřít s objednatelem písemnou Smlouvu o dílo. Ustanovení písemné Smlouvy o dílo jsou vždy nadřazená ustanovením těchto Obchodních podmínek.

3.8.          Za uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku se nepovažuje korespondenční písemné uzavření smlouvy ani uskutečnění objednávkového dotazu / poptávky prostřednictvím internetového formuláře, které není následně stvrzeno uzavřením písemné kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo.

3.9.          Údaje sdělené prodávajícím při uzavření smlouvy, které se týkají předmětu Smlouvy ohledně rozměrů, hmotnosti, plochy nutné pro instalaci atp. jsou údaje přibližné. Případné odchylky od nich, zejména vyplývající z místních podmínek a z aktuální modelové a výrobní nabídky výrobce, nejsou vadami předmětu koupě a kupující se nemůže dovolávat v této souvislosti nesplnění nebo částečného nesplnění smlouvy nebo nemůže uplatňovat reklamační nároky.

3.10.      Ustanovení 2.9. neplatí pro případ, že předmět plnění přestane výrobce vyrábět či dodávat, nahradí jej novou verzí (či modelem), popřípadě výrazným způsobem změní jeho vzhled či vlastnosti nebo cenu. V tomto případě prodávající tuto skutečnost bez zbytečného odkladu sdělí kupujícímu a účastníci písemně dohodnou změnu smlouvy.

3.11.      Kupující bere na vědomí, že během dodací lhůty může výrobce a prodávající předmět smlouvy konstrukčně měnit, odchylovat se od barevného odstínu a kombinace barev výrobku.

3.12.      Pokud přísluší kupujícímu právo dodávané zboží specifikovat na základě uzavřené Smlouvy (např. sdělit barevný odstín komponentu) a on toto právo ve stanovené době nevyužije, prodávající může toto zboží specifikovat sám.

4.      cena zboží a Platební podmínky

4.1.          Pokud nebylo ve smlouvě dohodnuto jinak, rozumí se kupní cenou celková cena za zboží, včetně balení, jakož i DPH a dalších případných poplatků, které jsou v ČR povinné (např. poplatek za recyklaci obalu).

4.2.          V případě, že je součástí dodávky montáž a instalace zboží jsou tyto položky kalkulovány v Nabídce - Rozpočtu, která je nedílnou součástí Smlouvy.

4.3.          Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

·        v hotovosti v provozovně prodávajícího: Rybkova 23, objekt 30, 602 00 Brno;

·        v hotovosti při osobním předání v místě určeném kupujícím v objednávce;

·        v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

·        bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2059 25 0329 / 0800, vedený u České spořitelny (dále jen „účet prodávajícího“);

4.4.          Pokud došlo k platbě předem, prodávajícímu doručená či jím přijatá částka se započítává na úhradu kupní ceny, pokud nebude dohodnuto či není dále stanoveno jinak. V případě, že se prodej předmětu plnění nerealizuje z důvodů ležících výhradně na straně prodávajícího, je prodávající povinen přijatou zálohu vrátit kupujícímu, pokud ze Smlouvy, Obchodních podmínek či zákona nevyplývá něco jiného.

4.5.          Obvyklé platební podmínky jsou: platba zálohy 50% z kupní ceny předem, 25% po dokončení výroby a 25% po dokončení a předání díla. Jiné platební podmínky mohou být výslovně dohodnuty ve Smlouvě.

4.6.          Povinnost kupujícího uhradit závazek vyplývající ze Smlouvy je splněna připsáním příslušné úplné úhrady na účet prodávajícího, případně jejím převzetím prodávajícím v hotovosti.

4.7.          Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.8.          V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od vystavení faktury. Jiné platební podmínky mohou být ve Smlouvě výslovně dohodnuty.

4.9.          V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.10.      Nesplní-li kupující svůj závazek zaplatit sjednanou cenu včas a řádně, je prodávající oprávněn přerušit poskytování plnění až do uhrazení závazku kupujícího v plné výši. Prodávající není v tomto případě v prodlení a dodací lhůta se prodlužuje o dobu prodlení kupujícího se splněním jeho závazků vůči prodávajícímu. Pokud kupující není ve lhůtě splatnosti schopen z jakéhokoliv důvodu provést sjednanou úhradu, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den od původní splatnosti závazku až do úplného zaplacení. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit prodávajícímu bez ohledu na skutečnost, zda prodávajícímu v této souvislosti vznikla škoda, kterou lze uplatňovat mimo, případně nad rámec smluvní pokuty. Právo prodávajícího k započtení nároku smluvní pokuty oproti složené záloze či kupní ceně platí obdobně. Prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny delší než 30 dní se považuje za podstatné porušení smlouvy, při kterém vzniká prodávajícímu právo odstoupit od smlouvy.

4.11.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.12.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.13.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.14.      Vyúčtovací fakturu vystavuje zhotovitel po kompletním předání a převzetí díla dle finálního dodacího listu a předávacího protokolu.

5.      odstoupení od Smlouvy

5.1.          Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy na dodávku zboží vyrobeného či upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od Smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od Smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2.          Odstoupí-li kupující od Smlouvy na dodávku zboží vyrobeného či upraveného podle přání kupujícího, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny.  Nárok prodávajícího na náhradu škody tím není dotčen.

5.3.          Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno pozemní poštou do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího.

5.4.          V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3Obchodních podmínek  se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny zboží, které mělo být vráceno za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.5.          Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 Obchodních podmínek  je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.6.          V případě odstoupení od smlouvy dle těchto Obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.5obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

5.7.          Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.3Obchodních podmínek  je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.      Místo plnění, přeprava a dodání zboží

6.1.          Místem plnění je místo provozovny prodávajícího, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dle požadavku kupujícího může být dohodnuto jiné místo plnění.

6.2.          Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3.          Nedohodnou-li se strany jinak, odběr předmětu plnění kupujícím probíhá osobně. Kupující je povinen se dostavit na místo určené prodávajícím v čas určený prodávajícím a předmět plnění převzít.

6.4.          Neodebere-li kupující zboží ani v náhradní lhůtě stanovené prodávajícím, prodávající je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. Prokáže-li prodávající odeslání podání o odstoupení smlouvy, má se za to, že bylo doručeno. Toto ustanovení se použije i na případ, kdy kupující odmítne odběr, na výzvu k odběru nereaguje, ač byla doručena, nebo nezaplatí kupní cenu.

6.5.          Pokud je součástí předmětu plnění montáž zavazuje se kupující (objednatel)  poskytnout prodávajícímu (zhotoviteli) plnou součinnost a takové podmínky aby mohl plnění uskutečnit. Zejména je objednatel povinen zajistit zhotoviteli přístup k místu plnění, vstup a vjezd do místa, odběr elektřiny a vody pro instalaci díla.

6.6.          Kupující je povinen předmět plnění řádně prohlédnout při jeho převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

6.7.          Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do tří pracovních dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady.

6.8.          V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.

6.9.          Určí-li si kupující jiný než osobní odběr, přechází nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění jeho předáním osobě, kterou určil ve Smlouvě kupující.

6.10.      Prodávající je povinen kupujícímu předat předmět plnění s doklady, které prokazují jeho technickou způsobilost k provozu podle českých norem a obecně platných právních předpisů a s návodem k použití.

6.11.      Pokud smlouva nestanoví jinak, je prodávající oprávněn k plnění po částech.

6.12.      Je-li prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nesplní-li tento závazek, je prodávající oprávněn kupujícímu vyúčtovat smluvní pokutu ve výší 10% z celkové ceny zboží bez ohledu na skutečnost, zda mu v této souvislosti vznikla škoda, kterou lze uplatňovat mimo, případně nad rámec smluvní pokuty. Nepřevzetí předmětu plnění v místě a čase plnění se považuje za podstatné porušení smluvních povinností. Trvá-li prodlení kupujícího s převzetím předmětu plnění déle než 30 kalendářních dnů, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, čímž není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty podle předcházející věty. Prodávající je oprávněn smluvní pokutu uspokojit ze složené zálohy, tj. započítat nárok smluvní pokuty oproti kupujícím složené záloze kupní ceny. O započtení je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.

6.13.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.14.      Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího v době, kdy jej převezme od prodávajícího, nebo, jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smluvní povinnost převzetí tím, že předmět plnění nepřevezme. Škodou na předmětu plnění se rozumí ztráta, poškození nebo znehodnocení věcí bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Určí-li si kupující jiný než osobní odběr, přechází nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění jeho předáním osobě, kterou určil ve smlouvě kupující.

6.15.      Jestliže se předání předmětu plnění na přání nebo vinou kupujícího zpozdí, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady vynaložené na uchování a zabezpečení předmětu plnění, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Nepřevezme-li kupující předmět plnění v místě a čase sjednaném, je prodávající oprávněn předmět plnění uskladnit a kupující je povinen zaplatit mu poplatek za uskladnění ve výši obvyklé v místě prodávajícího. Odesláním oznámení o marném uplynutí termínu převzetí předmětu plnění a uskladnění předmětu plnění je závazek předmět plnění dodat ze strany prodávajícího splněn a nebezpečí škody přechází na kupujícího. Prodávající je oprávněn v tomto případě požadovat zaplacení celé kupní ceny, pokud nevyužije práva odstoupení od smlouvy či jednostranně neprodlouží termín převzetí předmětu plnění, nebo nebude dohodnuto jinak.

6.16.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci související s přepravou zásilky nemůže být brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky a ani při náležité prohlídce nebylo zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří pracovních dnů od převzetí zboží.

6.17.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

7.      Dodací lhůta

7.1.          Datem plnění je datum sjednané či určené prodávajícím podle Smlouvy a Obchodních podmínek, nebo datum zaplacení zboží připraveného k předání kupujícímu, pokud není dále uvedeno či ve Smlouvě sjednáno jinak.

7.2.          Prodávající je povinen dodržet dohodnutou dodací lhůtu. Dodací lhůta je splněna, jestliže předmět plnění došel ve smluveném množství a v dohodnutém čase na místo plnění. Přibližná dodací lhůta uvedená ve smlouvě je lhůtou orientační a lze se od ní odchýlit až o 4 týdny. Prodávající není v prodlení pokud nemůže plnit z důvodu vyšší moci.

7.3.          Dodací lhůty počínají běžet přijetím dohodnuté zálohy prodávajícím. Pokud by si dodatečně účastníci sjednali jakékoliv změny smluvních podmínek, je třeba současně sjednat změnu dodací lhůty. V pochybnostech se má za to, že od jakékoliv změny smluvních podmínek počíná běžet znovu tatáž dodací lhůta přepočtená na dny, kterou si strany původně sjednaly.

7.4.          V případě vyšší moci, nebo dojde-li u prodávajícího nebo jeho dodavatele k přerušení provozu (např. vzpoura, stávka), které prodávajícímu bez jeho vlastního zavinění přechodně brání v dodání předmětu kupní smlouvy ve sjednaných dodacích lhůtách, prodlužují se dodací lhůty o dobu trvání přerušení provozu v důsledku těchto okolností.

8.      odpovědnost za vady

8.1.          Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

8.2.          V případě, že kupujícím je podnikatel nebo jiný subjekt (dále jen „Prodejce“) a kupní smlouva se řídí obchodním zákoníkem, ručí prodávající za předmět plnění v rozsahu a podle záručních podmínek stanovených výrobcem (dodavatelem) zboží a v tomto směru přejímá prodávající za předmět plnění smluvní záruku.

8.3.          Prodejce se zavazuje dodržovat tyto Obchodní podmínky a Záruční podmínky prodávajícího ve vztahu k třetí straně.

8.4.          Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8.5.          V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

9.      Záruka, reklamace

9.1.          Rozsah, lhůty záruky a výjimky ze záruky či její zánik upravují Záruční podmínky prodávajícího. Záruční podmínky prodávajícího jsou k dispozici na webových stránkách www.prolezacky.cz a kupující výslovně prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se s nimi před podpisem smlouvy řádně seznámil.

9.2.          Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na daňovém dokladu. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, dle přiložených dokladů o předchozí opravě (reklamaci).

9.3.          Zákonná záruka: Při prodeji realizovanému v režimu občanskoprávních vztahů (je-li odběratelem spotřebitel) se na spotřební zboží na prvních 24 měsíců z celkové doby prodávajícím poskytnuté záruky vztahují ust. § 619 až 627 obč. zák. v platném znění. Po uplynutí zákonné záruky se nároky kupujícího řídí obsahem smluvní (prodávajícím jednostranně vyhlášené) záruky. Na prodej použitých věcí se smluvní záruka nevztahuje.

9.4.          Smluvní záruka: Prodávající dále poskytuje kupujícímu - spotřebiteli i delší záruku nad rámec zákonné záruky, a to za podmínek stanovených ve Smlouvě případně stanovených Záručními podmínkami prodávajícího.

9.5.          Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží než určuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží.

9.6.          Jestliže z dokladu o předání zboží nebo z prohlášení prodávajícího vyplývá, že dodává zboží v menším množství, nevztahují se na chybějící zboží ustanovení o vadách zboží.

9.7.          Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

9.8.          Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s návodem k montáži a návodem k obsluze. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškození vniknutím cizích látek do zařízení, poškození způsobeným vyšší mocí, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným a neběžným užíváním, zanedbáním péče o zboží, nedodržením předpisů o ošetřování a údržbě předmětu plnění (např. návodem na provoz, kontrolu a údržbu, předepsané prohlídky apod.) nebo pokud se kupující a třetí osoby ke zboží nechovaly způsobem obvyklým.

9.9.          Reklamaci nelze uznat a právo kupujícího z vad zboží nemůže být přiznáno v soudním řízení, jestliže kupující neuplatní řádně nároky zodpovědnosti za vady u prodávajícího bez zbytečného odkladu a v případě kdy:

·        kupující vady zjistil; nebo

·        kupující při vynaložení odborné péče měl vady (zejména vady zjevné) zjistit při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit podle ust. § 427 odst. 1 a 2 obch. zák.,

·        Výrobek byl vystaven takovým vlivům prostředí, které nebylo možno předvídat.

·        Kupující neinformoval o potřebě opravy (reklamace) během čtrnácti (14) dní ode dne, kdy závada byla, nebo měla být, objevena.

·        Kupující nebo jiná osoba jakýmkoliv způsobem zasahoval do výrobku bez souhlasu prodávajícího.

9.10.      Prodávající poskytuje Prodejci prodlouženou lhůtu pro informování o potřebě opravy (reklamace) na dvacet (20) dní ode dne, kdy závada byla, nebo měla být, objevena.

9.11.      Reklamační řízení je zahájeno dnem, kdy zákazník (Prodejce) dodá prodávajícímu úplnou výše požadovanou dokumentaci a předmět reklamace, resp. jeho fotografie, ze kterých je možno rozsah závady posoudit.

9.12.      Pro občanskoprávní vztahy platí ust. § 619 až 627 občanského zákoníku.

9.13.      Pro obchodně právní vztahy tyto podmínky přebírají dále ust. § 423, až 427 obchodního zákoníku.

9.14.      K reklamaci je nutné ve všech případech předložit:

·        kopii faktury a dodacího listu o zboží, jehož vady jsou reklamovány

·        jméno a adresu prodejce uplatňujícího reklamaci, jeho číslo reklamace,

·        jméno, adresu, email a telefon konečného uživatele,

·        popis reklamované vady

·        fotografie reklamované vady

·        datum uplatnění reklamace a podpis

9.15.      V případě reklamace prvků dětského hřiště je nutné doložení všech předepsaných kontrol a pravidelné údržby dle Pravidel kontroly a údržby herních prvků 8D.

9.16.      Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

10.   NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

10.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

10.2.      Bude-li kupující v prodlení s placením byť i jen částí ceny kupní o více než 10 dní, výslovně souhlasí s tím, aby si předmět plnění, který má v držbě kupující a jehož vlastníkem je prodávající, převzal do své držby prodávající (dále jen: odebrání zboží). Kupující tímto prodávajícího zmocňuje ke vstupu na pozemek či do nemovitosti, kde se bude předmět plnění nacházet, za účelem výkonu jeho práv (tj. zejména za účelem demontáže a odebrání zboží).

10.3.      Pokud trvá výhrada vlastnictví, jsou zejména prodej, zastavení, darování, pronajmutí nebo jakékoli jiné zcizení nebo jakákoli úprava předmětu kupní smlouvy přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího, tj. vlastníka předmětu plnění, to vše pod sankcí neplatnosti všech úkonů příčících se tomuto ujednání. Kupující je povinen v případě porušení tohoto závazku nahradit prodávajícímu škodu včetně nákladů s jejím uplatněním a vymáháním práv prodávajícího v této souvislosti vzniklých

10.4.      Kupující je povinen o zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, pečovat s péčí řádného hospodáře.

11.   další práva a povinnosti smluvních stran

11.1.      Není-li v předchozích stanoveních podmínek sjednána speciální sankce, je strana, která smlouvu porušila povinna kromě smluvní pokuty zaplatit vzniklou škodu včetně účelně vynaložených nákladů oprávněné strany. Škodou není ušlý zisk.

11.2.      Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

11.3.      Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

11.4.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

11.5.      Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

12.   ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sDělení

12.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

12.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

12.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce, nebo zadání poptávky provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě.

12.5.       Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

12.6.      Osobní údaje budou zpracováv&

Produkty v kategoriích

8D Prolezáček 8D

  • Dětem na míru
  • Důraz na bezpečnost
  • Dlouhá životnost
  • Důmyslný detail
  • Dostupnost
  • Design a originalita
  • Domácí výrobce
  • Dobročinnost

8D o.s.

Rybkova 23, obj. 30
602 00 Brno
e-mail: info@hriste8d.cz
tel.: +420 777 311 331